بسته ترافیک ویژه روز دانشجو سپنتا بسته ترافیک ویژه روز دانشجو سپنتا
تخفیف ویژه ترافیک مازاد بمناسبت روز دانشجو،۱۶ تا ۱۹ آذر بیشتر
۸۴۲۱۰